Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar

Kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlar yaparak ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır.

Posta ve elektronik haberleşme hizmetlerinin; ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararı ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurmak ve geliştirmek,

Haberleşme ile ilgili üyesi bulunduğumuz uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılarak alınacak olan kararları uygulamaya koymak,

Kamu niteliğine haiz ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmeti sağlamak,

Elektronik haberleşme sektörünün serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmek,

Bilgi toplumuna dönüşümü desteklemeye yönelik hedef, ilke ve politikaları belirlemek,

Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik ilgili kurum/kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

Hedefler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkesin, bölge ve yaşadığı yer ayrımı gözetilmeksizin evrensel hizmetten yararlanmasını sağlamak,

Elektronik Haberleşme Hizmetlerine ilişkin strateji ve politikaları belirleyerek sektörün serbest bir rekabet ortamında gelişimini teşvik edici tedbirleri almak ve elektronik haberleşme sanayisinde, yerli üretimi ve Ar-Ge çalışmalarını özendirici politikalar oluşturmak,

Ülkemizde Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak,

Toplumun teknolojik yöntemlerle bilgiye erişiminin sağlanması ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapmak,

Vatandaşların tüm hizmetleri elektronik ortamda alabilmesini teminen, e-devlet çalışmaları vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik ulusal stratejileri, hedefleri, mimarileri, ulusal ölçekte uyulması gereken teknik kriterleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak ve izlemek, yenilikçi akıllı ulaşım sistemleri projeleri geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce akıllı ulaşım sistemleri kapsamında üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla veri yönetim merkezi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bu görevlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemek.