Amaçlar ve Hedefler - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar

Kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlar yaparak ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır.

Posta ve elektronik haberleşme hizmetlerinin; ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararı ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurmak ve geliştirmek,

Haberleşme ile ilgili üyesi bulunduğumuz uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılarak alınacak olan kararları uygulamaya koymak,

Kamu niteliğine haiz ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmeti sağlamak,

Elektronik haberleşme sektörünün serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmek,

Bilgi toplumuna dönüşümü desteklemeye yönelik hedef, ilke ve politikaları belirlemek.

Hedefler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkesin, bölge ve yaşadığı yer ayrımı gözetilmeksizin evrensel hizmetten yararlanmasını sağlamak,

Elektronik Haberleşme Hizmetlerine ilişkin strateji ve politikaları belirleyerek sektörün serbest bir rekabet ortamında gelişimini teşvik edici tedbirleri almak ve elektronik haberleşme sanayisinde, yerli üretimi ve Ar-Ge çalışmalarını özendirici politikalar oluşturmak,

Ülkemizde Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak,

Toplumun teknolojik yöntemlerle bilgiye erişiminin sağlanması ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapmak,

Vatandaşların tüm hizmetleri elektronik ortamda alabilmesini teminen, e-devlet çalışmaları vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.