Projelerimiz

Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “3.3 Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS)” eylemini gerçekleştirebilmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında, 8 Eylül 2022 tarihinde “Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Protokolü” imzalanmıştır.

Bu doğrultuda projenin amacı, temelleri, hedefleri ve fikir aşamasından sonuca nasıl ulaşacağı hususlarında bilgi alışverişi yapmak üzere, 9 Eylül 2022 tarihinde Proje Başlangıç Toplantısı yapılmıştır. 
Bu projeyle hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı araç içi bilgi ve haberleşme sistemleri ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Böylece araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servislerle yol ve sürüş güvenliğinin artırılması sağlanacaktır. Yol ve sürüş güvenliği ana hedefinden hareketle otonom sürüşe geçişi kolaylaştırmak için gerekli olan altyapının hazırlanması planlanmaktadır.

Projede kooperatif akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde bağlantılı araçlarda (Connected Cars) yer alan araç içi haberleşme bileşenlerinin, araçların birbirleriyle ve altyapı ile haberleşmede kullanacağı iletişim birimlerinin tanımlaması yapılırken örnek uygulamaların ve ilgili standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Böylece tanımlanan ve belirlenen ABHS bileşenlerinin sonraki süreçte, ülkemiz yerli ve milli kaynakları ile üretiminin yapılması ve kaynakların ülkemizde kalmasının mümkün olmasının sağlanması ile birlikte ülkemizde yapılması planlanan çalışmalarda kullanılan teknoloji ve standartlardaki farklılıkların azaltılması hedeflenmektedir.
Proje ile aşağıdaki temel faydalar sağlanacaktır:

Yolculukların daha güvenli ve emniyetli hale gelmesi,
Yakıt tasarrufu ve enerji verimliliğin sağlanması,
Trafikte kazaların ve seyahat sürelerinin azalması,
ABHS sisteminin yerli ve milli olarak üretilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması,
Geliştirilecek sistemin ürün haline gelmesi durumunda yurtdışı ihracat potansiyeline sahip olması.
Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan uzun dönem hedefler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Üniversite arasında 26.04.2021 tarihinde imzalanan “Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” kapsamında “Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi” için 08.09.2022 tarihinde Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştır.

Bu doğrultuda projenin amacı, temelleri, hedefleri ve fikir aşamasından sonuca nasıl ulaşacağı hususlarında bilgi alışverişi yapmak üzere, 9 Eylül 2022 tarihinde Proje Başlangıç Toplantısı yapılmıştır. 

Proje ile çevreci, sürdürülebilir, emniyetli, güvenli, konforlu ulaşım perspektifinde hizmet veren bağlantılı ve otonom araçların ülkemiz ulaşım altyapılarında kamusal ve özel alanlarda sorunsuz kullanımını destekleyecek araştırma, geliştirme, simülasyon ve test çalışmaları yapılacaktır. 

Proje sonucunda aşağıdaki faydaların sağlanması hedeflenmektedir:

• AUS ile ilgili ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek otonom ve bağlantılı araç teknolojilerine yönelik uygulamalar geliştirmek,

• Dünyada gelişmekte olan otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin ülkemizde de yerli ve milli olarak üretilmesini desteklemek,

• Ulaştırma altyapılarımızı gelişen teknolojilere uyumlu hale getirerek vatandaşlarımıza güvenli, konforlu, sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi yaşatabilmek,

• Karayolu taşımacılığının verimliliğini, güvenliğini ve çevresel performansını artırmayı amaçlayan, araçların birbirleriyle ve çevresindeki yol altyapısıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlayan projeler ortaya koymak,

• Ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS uygulamalarına yönelik akademik çalışmalara destek olmak ve üniversitelerle iş birliklerini arttırmak,

• Yeni nesil ulaşım teknolojileri ve sistemlerine ışık tutacak uygulama ve standartlara yön vermek.

Proje kapsamında, aynı zamanda; ulusal karayolu ağı ve kentsel trafik yönetimi ve kontrolü, seyahat bilgisi, gerçek zamanlı haberleşme, ulaşım modları arası entegrasyon, K-AUS, bağlantılı ve otonom araçlar, veri yönetimi, yol güvenliği, emisyonların azaltılması, haberleşme teknolojileri, hareketlilik ve erişilebilirlik gibi AUS ile ilişkili bileşenlerin hayata geçirilmesi ve uygulamalarına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi
Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi Protokol İmza Töreni 10 Kasım 2021 tarihinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2020/9 Sayılı Genelgesi ile Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve sorumlu/iş birliği yapılacak kuruluşlar ve paydaşlarımızla birlikte eylemleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Söz konusu eylem planı kapsamında, hızla artan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yatırımlarına çatı olmak, AUS alanında yapılacak çalışmalara çerçeve oluşturmak ve çalışmaları ortak paydada buluşturabilmek, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım modlarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve bu doğrultuda “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi”ni oluşturmak amacıyla Bakanlığımız tarafından “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” için çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu doğrultuda UAB Ar-Ge destekleri kapsamında “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” için 28.09.2021 tarihinde bir protokol imzalanarak projeye resmi olarak başlanmıştır. Proje ile, kullanıcı gereksinimlerini dikkate alan Ulusal AUS Mimarisinin tasarlanması, AUS alanında kullanılan ve ihtiyaç duyulacak standartların tespit edilerek sınıflandırılması ve yıkıcı yenilikçi teknolojiler ile etkilerinin AUS alanında kullanılması konularına ilişkin araştırma yapılacaktır. Proje için 24 aylık bir süre öngörülmüştür.

Projenin amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 • Karayolu ve haberleşme sektörleri başta olmak üzere, ulaşım sektörlerinin birbiri ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla, ülkemizin “Ulusal AUS Mimarisi”ni oluşturmak.
 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS uygulamalarını ve bunlara dair detaylı yol haritasını belirlemek.
 • Yeni nesil ulaşım teknolojileri (V2X, uydu haberleşmesi, yıkıcı/yenilikçi teknolojiler vb.) ve sistemlerine ışık tutacak uygulama ve standartlara AUS teknolojilerinde yer vermek.
 • Ülkemizdeki AUS çözümlerinin, yenilikçi araç teknolojilerinin, bağlantılı/otonom araçların birlikte çalışabilirliğini tesis etmek amacıyla kablolu, kablosuz, uydu, hücresel vb. haberleşme türlerindeki gelişmeleri, referans alınacak protokolleri araştırmak ve ülkemizin “Ulusal AUS Haberleşme Mimarisi”ni oluşturmak.
 • AUS ile ilgili ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek ulaşım sektöründe çalışan personelin gelişimine ve kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.
 • Ülkemizde takip edilecek AUS mimarisi alandaki belirsizlikleri sistematik olarak gidererek kamu ve özel sektörde AUS alanında faaliyet gösteren birimlerin Ulusal AUS Mimarisi’ne uygun ürün tasarlayıp geliştirebilmeleri, demonstrasyon yapabilmeleri ve geliştirilecek ürünlerin ülkemizde kullanımına imkân sağlanması amacıyla, elde edilecek bilgilerin paylaşılacağı “Ulusal AUS Platformu”nu oluşturmak.


Proje kapsamında yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

1. Kullanıcıların (ulaşım sistemini kullanan, yöneten ve işletenler) durumlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek amacıyla Mevcut Durum Analizi ve Envanter Çalışması yapılması ve “Türkiye Raporunun Hazırlanması.”

2. ABD, AB, Japonya, Güney Kore, Almanya ve İngiltere’nin AUS mimari yapıları, AUS konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve ülke genelinde uygulanan sistemler, AUS’un gelişimi, mevzuatı, strateji ve eylem planları, AUS yönetim yapıları, sistem bileşenleri, AUS servis kategorileri, denetleme yapıları, dikey ve yatay sektörlerin durumu, araştırma-geliştirme faaliyetleri, haberleşme yapıları/protokolleri, takip edilen standartlar, paydaş kurum ve kuruluşlar ile bu alandaki görev, yetki ve sorumlulukları, finansman kaynakları, kullanılan yazılımlar, uygulamalar, platformlar, araçlar, çerçeve yapıları, vb. çalışmaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve “Ülke Raporlarının Hazırlanması.”

3. Kullanıcılar (AUS hizmeti veren yani AUS planlayan, geliştiren, işleten, bakımını yapan özel/kamu kurum ve kuruluşlar, AUS hizmeti alan yayalar, sürücüler, yolcular) ile yapılacak paydaş toplantıları ve anketler yardımıyla “AUS Kullanıcı İhtiyaçlarının Belirlenmesi.”

4. Gelecekteki ulaşım teknolojileri, referans alınan ülke mimarisi ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda, sahada hangi alt ve üst sistemlerin uygulanacağını ortaya koymak amacıyla “Ulusal AUS Mimarisi Uygulama Paketlerinin Oluşturulması.”

5. Ülkemizin Ulusal AUS Mimarisinin bileşenlerini oluşturacak şekilde “Mantıksal, Fiziksel, Kurumsal ve Haberleşme Mimarilerinin Belirlenmesi.” Bağlantılı/otonom araçların haberleşme mimarisinde, birlikte çalışabilirliği tesis etmek amacıyla kablolu, kablosuz, uydu, hücresel vb. haberleşme türlerindeki gelişmeler, referans alınacak protokollerin araştırılması ve ülkemizin “Ulusal AUS Haberleşme Mimarisinin Oluşturulması”.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin kendi bölgesel ve kurumsal mimarilerini oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla “Ulusal AUS Mimarisi Yazılımı Geliştirilmesi.”

7. AUS sektörüne ait projelerin, ulusal ve uluslararası standartların, mevzuatların, etkinliklerin, ulusal ve uluslararası haberlerin, oluşturulacak olan Ulusal AUS Mimarisine ait mimari katmanların, servis paketlerinin ve mimari yazılım araçlarının yer aldığı “Ulusal AUS Platformunun Oluşturulması.”

8. Akıllı Ulaşım Sistemleri altında çalışacak uç cihazlarının yönetimi, izlenmesi vb. amacıyla uydu üzerinden çalışacak bir ağ yapısının oluşturulması. Bu yapı içerisinde, uydu şebekesini oluşturacak terminal cihazlarının IP adres yapılandırılması, uydu şebekesinin diğer haberleşme altyapıları (fiber sistemler, hücresel sistemler vb.) ile entegre edilmesi, kullanıcı tarafındaki cihazların yerel ağ yapılarının oluşturulması ve yönetilmesi.

9. Yıkıcı ve yenilikçi teknolojiler ve etkilerinin araştırılması ve Ulusal AUS Mimarisi katmanlarında dikkate alınması.

10. Kullanılan ve gelişen teknolojiler doğrultusunda ileride kullanılacak olan ekipman ve haberleşme sistemlerinin birlikte çalışabilirlik esasına dayalı olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kullanımını sağlamak amacıyla AUS alanında kullanılan standartların belirlenmesi ve sınıflandırılması.

Projede 2023 nisan ayı sonu itibarıyla gelinen aşamada;
 • AUS standartlarının tespit edilmesi ve sınıflandırılması,
 • AUS alanında yıkıcı yenilikçi teknolojiler ile etkilerinin araştırılması
 • Ulusal AUS mimarisinin geliştirilerek kullanıma sunulması doğrultusunda çalışmalar sürmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki süreçler tamamlanmıştır: 

 • Mevcut durum analizi,
 • Envanter çalışması,
 • Dünya literatürünün taranması,
 • Örnek ülkelerin incelenmesi ve raporlanması,
 • Uygulama ve hizmet paketlerinin belirlenmesi.

Ulusal AUS Mimarisinin oluşturulması kapsamında mimari yazılımının geliştirilmesi ile  Ulusal AUS Platformunun hazırlanması faaliyetleri hali hazırda devam etmektedir.


Akıllı Ulaşım Sistemleri Terimler Sözlüğü
Ülkemizde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) planlanması, kurulumu, işletilmesi ve sonuçlarının izlenmesi için gerekli çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında yayımlanan ve AUS’a özel ilk strateji belgesi olma özelliği taşıyan Ulusal AUS Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı’nda (2014-2016) yer alan bir eylem doğrultusunda Akıllı Ulaşımda aynı dili konuşabilmek amacıyla 2017 yılında tüm dünya tarafından yaygın olarak kullanılan terimlerin en yakın Türkçe karşılıklarının ve açıklamalarının yer aldığı AUS Terimleri Sözlüğü hazırlanarak kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.
 
Gelişen teknolojilerle birlikte AUS uygulamalarında hayatımıza yeni kavramların girmesi sonucu mevcut sözlüğün güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bakanlığımız tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, özel sektörün, akademinin bu alanda daha önceden yapmış olduğu çalışmalardan, yerli ve yabancı kaynaklardan, konu ile ilgili standartlardan, akademik çalışmalardan faydalanılarak sözlükte güncelleme çalışması yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sonunda 2022 yılı Nisan ayında AUS Terimler Sözlüğünün yeni bir versiyonu yayınlanmıştır. Bu çalışma ile AUS alanında kullanılan, literatüre giren terimler, kavramlar; kamu kurum ve kuruluşları, akademi, özel sektör ve bu alanda çalışmalar yürüten kurumların değerlendirmeleri alınarak ortak akılla sözlükte bir araya getirilmiş ve farklı anlamlar yüklenen kelimelerdeki anlam kargaşası ortadan kaldırılmıştır. Sözlüğün yeni versiyonunda yaklaşık 2000 terim yer almaktadır. 

AUS Terimler Sözlüğü canlı bir çalışma olup ekosistemde yer alan paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çerçevesinde güncellemelerimiz devam etmektedir. Sözlüğün güncel versiyonuna bu linkten ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi aus.hgm@uab.gov.tr e-posta adresine göndererek katkı sunabilirsiniz.
E-Devlet Projesi
E-Devlet Projesi'ne ulaşmak için tıklayınız.
Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi
Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi (UKEVM), kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir ekosistemdir.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek, yatırımlarda, operasyonlarda ve enerjide verimlilik sağlanacaktır.

Kamu kurumları tarafından farklı nitelik ve nicelikteki siber güvenlik ekipmanları ile farklı standartlarda önlenmeye çalışılan siber güvenlik tehditleri, Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinde tek noktadan yönetilebilirliğin ve standardizasyonun sağlanması ile çok daha kısa sürelerde tespit edilerek çok daha hızlı bir şekilde önlenebilecektir.

Standardizasyon ile birlikte Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinde kurumlar arası haberleşmede güvenli erişim protokollerine bağlı olarak yürütülecek bir yapı oluşacağından bilgi güvenliği sorunları en aza indirilecektir.

Siber ataklara karşı tecrübe paylaşımı, güçlü organizasyon yapısı ve ortak savunma ile etkin bir bariyer oluşturulmuş olacaktır.

Güncel teknolojileri kullanarak daha verimli ve daha ekonomik BT hizmetlerinin sunulabilmesine imkân verecektir.

UKEVM, Kamu BT stratejilerinin gelişmesine ve netleşmesine katkı sağlayacaktır. Veri merkezlerinin kullanımı, bilgi paylaşımı, bilgi güvenliği, yatırım planlama, bakım ve satın alma süreçleri bu doğrultuda güncellenecek ve sağlamlaştırılacaktır.

e-KKTC Projesi
KKTC e-Devlet Projesi (e-KKTC), kamu kurum ve kuruluşlarının e-Kurum’a dönüşmeleri, elektronik ortamda bütünleşik bir e-Devlet hizmetleri altyapısının yazılım ve donanım olarak kurulması ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir yaklaşımla 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde bu altyapıdan sunulması projesidir.

KKTC e-Devlet projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet içeriğine uygun olarak e-kurum projelerinin oluşturulması, kurumların elektronik ortamda entegre olarak birbirleri ile uyumlu bir şekilde kurulacak e-Devlet altyapısı üzerinden hizmet verilmesine yönelik sistemlerin tasarlanması, kurulması, idame desteğinin sağlanması ve bu yolla kamu hizmetlerinin en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda vatandaşa ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaları kapsamaktadır.
Ulak Projesi
Yerli üretim konusunda ULAK projesi Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Aselsan, Netaş, Argela konsorsiyumu marifetiyle 15 Şubat 2013’te başlatılmıştır.

ULAK Projesiyle, 4,5G teknolojisinde milli-yerli baz istasyonu geliştirilerek üretilmesi planlanmış ve 27 Şubat 2017’de Dünya Mobil Konferansında operatörlerimizce ULAK baz istasyonunun ilk siparişlerine ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır. Mayıs 2020 itibarıyla ticari sahalarda kullanılmak üzere 351 adet ULAK baz istasyonu aktif hale getirilmiştir.

Ayrıca Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Bakanlık olarak yürüttüğümüz projelerde, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4.5G altyapısı kurulmakta olup bu projeler kapsamında da ULAK baz istasyonlarından istifade edilmektedir.

Mayıs 2020 itibarıyla 729 evrensel hizmet sahasında ULAK baz istasyonları aktif hale getirilmiş olup bu baz istasyonları ile toplam 976 yerleşim yeri kapsama altına alınmıştır.
Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projeleri
Evrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz Projelerin amacı, nüfusu 500’e kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve genişbant internet hizmetini götürmek ve sayısal uçurumu azaltmaktır.

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti İlave Edilmesi ve Mevcut Şebeke İle Birlikte İşletilmesi Projesi:

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında bugüne kadar 1796 yerleşim yerine GSM hizmeti götürülmüş olup, vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 16.02.2017 tarihinde devam sözleşmesi imzalanmış olup Proje tamamlandığında toplam 1799 yerleşim yerine 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti sunulmuş olacaktır. Şimdiye kadar 1633 yerleşim yerine 2G ve 4.5 G hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi Projesi:

2017 yılından itibaren 3 yıl içerisinde 1472 yerleşim yerine daha mobil haberleşme hizmetinin götürülmesi için 13 Mart 2017 Günü Saat 14:30'da İhalesi yapılmıştır. İhaleye ait Kesinleşen İhale Kararı 01.06.2017 tarihinde İhaleye katılan firmalara tebliğ edilmiştir. 05.07.2017 tarihinde Avea ve Vodafone iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. Şimdiye kadar 942 yerleşim yerine 4.5 G hizmeti verilmeye başlanmıştır.
WIMAX ( Elektronik Haberleşme Altyapısı olmayan yerlere sabit telefon ve internet hizmeti ) Projesi
Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra vb. Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması,

Evrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz bu projenin amacı, elektronik haberleşme altyapısı bulunmayan köy, mezra vb. yerleşim yerlerine sabit telefon ve internet hizmeti götürmektir.

Bugüne kadar bu sözleşme kapsamında 2097 yerleşim yeri ve askeri birlik kapsama altına alınmıştır. 
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan birçok kurum ve kuruluşa ait antenler, bu kulede toplanarak  görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır. 2020 yılı itibarıyla Kuleden yayınlar verilmeye başlanmıştır. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin açılışı 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştır.


Çanakkale TV-Radyo Kulesi
Çanakkale TV-Radyo Kulesi ile, dağınık halde bulunan antenler tek kulede toplanarak görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır.
Gören Göz Projesi
Bu proje ile görme engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, gitmek istedikleri yere kolay ve en güvenli biçimde ulaşımını sağlamak amacıyla, sesli olarak yol tarif edecek toplam 26 ilde 10.000 adet cihazın alımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı içerisinde 41 ilde dağıtılmak üzere 5.000 adet cihaz temin edilerek engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca Akıllı telefon sahibi Görme Engelli Vatandaşın faydalanmasına yönelik navigasyon uygulaması geliştirilmiştir.

Üçüncü El Projesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 20 Kasım 2013 tarihinde “Engelsiz Bilişim Projeleri İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamındaki Üçüncü El Projesi ile herhangi bir nedenle ellerini kullanamayan engellilerin kendilerine sağlanacak olan Engelli Erişilebilirlik Cihazı ile tablet bilgisayarın tüm niteliklerini eksiksiz kullanmaları, eğitim ve istihdam alanlarında fırsat eşitliği yakalamaları ve bilişim alanında engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır.

1000 adet tablet bilgisayar ve erişebilirlik cihazı 17 Nisan 2015 de  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teslim edilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetin, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kendilerine teslim edilen ürünlerin öncelikle öğrencilere dağıtılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etmiştir.

Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
Afet ve Acil Durum Haberleşmesine yönelik yapılan faaliyetler, projeler ile planlamalardaki amacımız: haberleşmenin doğal afetlerde, acil durumlarda ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve ilgili kurum/kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.  

Ulusal Düzey Haberleşme Çalışma Grubu Faaliyetleri

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan “Türkiye Afet Müdahale Planı”(TAMP) 2014 yılında yürürlüğe konmuştur.

Bu planla oluşturulan 28 çalışma grubundan biri olan “Haberleşme Çalışma Grubu” kapsamında, afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyon Genel Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan “Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı” Şubat 2015’te mülga Başbakan Yardımcılığı tarafından onaylanmıştır.

Ulusal düzey haberleşme çalışma  grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

Plan 2015 yılından itibaren her yıl Genel Müdürlüğümüz koordinesinde güncellenmektedir.

Plan kapsamındaki verilerin AFAD tarafından işletilen AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi)’e girişleri yapılmaktadır.

TAMP kapsamında diğer çalışma gruplarının plan hazırlıklarına destek verilmektedir.

2015 yılından itibaren TAMP’ın uygulanmasına yönelik AFAD tarafından düzenlenen masabaşı tatbikatlarına, toplantılara ve AYDES kullanıcı eğitimlerine katılım sağlanmaktadır.


GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Afet sırasında daha geniş kitlelere ulaşmak ve zarar görebilirliği azaltmak amacıyla, mevcut haberleşme sistemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi gerekmekte ve herhangi bir olağanüstü hal ile afet ve acil durumlarda, karasal haberleşme imkânının ortadan kalkması halinde sistemin çalışabilirliğini ve hizmetin devamını sağlamak amacıyla uydu iletişim kanallarının kullanılması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda, afet ve acil durumlara yönelik olarak uydu çözümlerinin kullanıldığı projeler hayata geçirilmiştir.

723 adet Afet ve Acil Durumlara Yönelik Uydu Telefonu Alımı

Afet ve acil durumlarda karasal haberleşme sistemlerinde herhangi bir sorun oluştuğunda veya haberleşme altyapısı devre dışı kaldığında mevcut haberleşme sistemleri servise verilene kadar, alternatif bir haberleşme imkanının sağlanabilmesine ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesine yönelik olarak, kamu kurum/kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 adet “Uydu Telefonu” temin edilmiştir.

Uydu Transmisyonlu Mobil Baz İstasyonu Kurulması

Afet ve acil durumlarda (sel baskını, deprem, yol kapanması, kara ve hava taşımacılığı kazaları, çığ, kaybolma vb.) GSM kapsamasının bulunmadığı coğrafi alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi ve gerektiğinde kullanılması amacıyla, 25 bölgede transmisyonu uydu üzerinden sağlanabilen roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonları ilgili Valiliklerin sevk ve idaresinde kullanılmak üzere konuşlandırılmıştır. Söz konusu uydu transmisyonlu mobil baz istasyonlarının sayısı Mayıs 2020 itibarıyla 41 adet olup  bunlar deprem, sel, çığ vb. acil durumlarda haberleşmenin aksamaması açısından sahada fiilen kullanılmaktadır. Ayrıca afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere işletmecilerin envanterinde 236 adet mobil baz istasyonu da bulunmaktadır.

Türk Kızılayı’na Acil İletişim İhtiyacı İçin Uydu Terminalleri Kurulması

Türk Kızılayı’na afet ve acil durumlarda uydu üzerinden alternatif haberleşme imkanı sağlamak amacıyla, Kızılay’ın talebi üzerine 2017 yılında imzalanan sözleşme kapsamında 36 adet sabit VSAT, 13 adet mobil VSAT ve 6 adet flyaway/taşınabilir VSAT olmak üzere toplam 55 adet VSAT terminali kurulmuştur.

Kurulan VSAT terminalleri ile her türlü afet acil durumda Kızılay’ın haberleşme ihtiyaçları, mevcut altyapılarda sıkıntı yaşansa bile uydu üzerinden sağlanabilmektedir.

KamuNet
Dayanak

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5. Maddesinin 1 inci fıkrasının h bendi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı ile Siber Güvenlik Kurulu Kararları uyarınca KamuNet’in oluşturulması çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülmektedir.

Amaç

KamuNet projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılması;  siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak olan güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun alt yapının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Süreç

Kamu Sanal Ağı (KamuNet) kurulmasına ilişkin KamuNet İşbirliği protokolü 25 Şubat 2015 tarihinde Bakanlığımız ile İşletmeci Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanmıştır. Akabinde; Kamu kurumlarının KamuNet ağına dahil olması hususundaki 2016/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “KamuNet Ağına Bağlanma ve KamuNet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ise 21.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.