Kamu

Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
Afet ve Acil Durum Haberleşmesine yönelik yapılan faaliyetler, projeler ile planlamalardaki amacımız: haberleşmenin doğal afetlerde, acil durumlarda ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve ilgili kurum/kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.  

Ulusal Düzey Haberleşme Çalışma Grubu Faaliyetleri

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan “Türkiye Afet Müdahale Planı”(TAMP) 2014 yılında yürürlüğe konmuştur.

Bu planla oluşturulan 28 çalışma grubundan biri olan “Haberleşme Çalışma Grubu” kapsamında, afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyon Genel Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan “Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı” Şubat 2015’te mülga Başbakan Yardımcılığı tarafından onaylanmıştır.

Ulusal düzey haberleşme çalışma  grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

Plan 2015 yılından itibaren her yıl Genel Müdürlüğümüz koordinesinde güncellenmektedir.

Plan kapsamındaki verilerin AFAD tarafından işletilen AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi)’e girişleri yapılmaktadır.

TAMP kapsamında diğer çalışma gruplarının plan hazırlıklarına destek verilmektedir.

2015 yılından itibaren TAMP’ın uygulanmasına yönelik AFAD tarafından düzenlenen masabaşı tatbikatlarına, toplantılara ve AYDES kullanıcı eğitimlerine katılım sağlanmaktadır.

 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Afet sırasında daha geniş kitlelere ulaşmak ve zarar görebilirliği azaltmak amacıyla, mevcut haberleşme sistemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi gerekmekte ve herhangi bir olağanüstü hal ile afet ve acil durumlarda, karasal haberleşme imkânının ortadan kalkması halinde sistemin çalışabilirliğini ve hizmetin devamını sağlamak amacıyla uydu iletişim kanallarının kullanılması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda, afet ve acil durumlara yönelik olarak uydu çözümlerinin kullanıldığı projeler hayata geçirilmiştir.

723 adet Afet ve Acil Durumlara Yönelik Uydu Telefonu Alımı

Afet ve acil durumlarda karasal haberleşme sistemlerinde herhangi bir sorun oluştuğunda veya haberleşme altyapısı devre dışı kaldığında mevcut haberleşme sistemleri servise verilene kadar, alternatif bir haberleşme imkanının sağlanabilmesine ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesine yönelik olarak, kamu kurum/kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 adet “Uydu Telefonu” temin edilmiştir.

Uydu Transmisyonlu Mobil Baz İstasyonu Kurulması

Afet ve acil durumlarda (sel baskını, deprem, yol kapanması, kara ve hava taşımacılığı kazaları, çığ, kaybolma vb.) GSM kapsamasının bulunmadığı coğrafi alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi ve gerektiğinde kullanılması amacıyla, 25 bölgede transmisyonu uydu üzerinden sağlanabilen roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonları ilgili Valiliklerin sevk ve idaresinde kullanılmak üzere konuşlandırılmıştır. Söz konusu uydu transmisyonlu mobil baz istasyonlarının sayısı Mayıs 2020 itibarıyla 41 adet olup  bunlar deprem, sel, çığ vb. acil durumlarda haberleşmenin aksamaması açısından sahada fiilen kullanılmaktadır. Ayrıca afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere işletmecilerin envanterinde 236 adet mobil baz istasyonu da bulunmaktadır.

Türk Kızılayı’na Acil İletişim İhtiyacı İçin Uydu Terminalleri Kurulması

Türk Kızılayı’na afet ve acil durumlarda uydu üzerinden alternatif haberleşme imkanı sağlamak amacıyla, Kızılay’ın talebi üzerine 2017 yılında imzalanan sözleşme kapsamında 36 adet sabit VSAT, 13 adet mobil VSAT ve 6 adet flyaway/taşınabilir VSAT olmak üzere toplam 55 adet VSAT terminali kurulmuştur.

Kurulan VSAT terminalleri ile her türlü afet acil durumda Kızılay’ın haberleşme ihtiyaçları, mevcut altyapılarda sıkıntı yaşansa bile uydu üzerinden sağlanabilmektedir.
Kamu-Net
Dayanak

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5. Maddesinin 1 inci fıkrasının h bendi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı ile Siber Güvenlik Kurulu Kararları uyarınca KamuNet’in oluşturulması çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülmektedir.

Amaç

KamuNet projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılması;  siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak olan güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun alt yapının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Süreç

Kamu Sanal Ağı (KamuNet) kurulmasına ilişkin KamuNet İşbirliği protokolü 25 Şubat 2015 tarihinde Bakanlığımız ile İşletmeci Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanmıştır. Akabinde; Kamu kurumlarının KamuNet ağına dahil olması hususundaki 2016/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “KamuNet Ağına Bağlanma ve KamuNet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ise 21.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hedef

Belirlenen 146 kurumun KamuNet’e dâhil olması hedeflenmektedir.